CSMA/CD LÀ GÌ

  -  
","product_id":0,"type":1,"date":1574523856,"date_text":"2 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4075\/706050\/giao-thuc-csma-cd-la-gi.html","num_reply":3,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"xuongrongxanh3107


Bạn đang xem: Csma/cd là gì

gmail.com","name":"Minh Hi\u1ebfu","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuongrongxanh3107

Bạn tham khảo thông tin sau nhé. CSMA/CD(viết tắt củaCarrier Sense Multiple Access with Collision Detection) là giao thức truyền thông tin trong đó các thiết bị mạng tranh nhau sử dụng đường truyền. Khi một thiết bị muốn truyền tin, nó phải lắng nghe xem có thiết bị nào đang sử dụng đường truyền hay không. Nếu đường truyền đang rãnh (idle), nó sẽ truyền dữ liệu lên đường truyền. Trong quá trình truyền tải, nó đồng thời lắng nghe, nhận lại các dữ liệu mà nó đã gởi đi để xem có sự đụng độ với dữ liệu của các thiết bị khác hay không


(vi\u1ebft t\u1eaft c\u1ee7aCarrier Sense Multiple Access with Collision Detection) l\u00e0 giao th\u1ee9c truy\u1ec1n th\u00f4ng tin trong \u0111\u00f3 c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb m\u1ea1ng tranh nhau s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n. Khi m\u1ed9t thi\u1ebft b\u1ecb mu\u1ed1n truy\u1ec1n tin, n\u00f3 ph\u1ea3i l\u1eafng nghe xem c\u00f3 thi\u1ebft b\u1ecb n\u00e0o \u0111ang s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n hay kh\u00f4ng. N\u1ebfu \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n \u0111ang r\u00e3nh (idle), n\u00f3 s\u1ebd truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u l\u00ean \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n. Trong qu\u00e1 tr\u00ecnh truy\u1ec1n t\u1ea3i, n\u00f3 \u0111\u1ed3ng th\u1eddi l\u1eafng nghe, nh\u1eadn l\u1ea1i c\u00e1c d\u1eef li\u1ec7u m\u00e0 n\u00f3 \u0111\u00e3 g\u1edfi \u0111i \u0111\u1ec3 xem c\u00f3 s\u1ef1 \u0111\u1ee5ng \u0111\u1ed9 v\u1edbi d\u1eef li\u1ec7u c\u1ee7a c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00e1c hay kh\u00f4ng","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":706050,"user":{"id":1,"login_name":"lelinhlinh431
gmail.com","name":"L\u00ea Th\u00f9y Linh","company":"linh linh shop","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":1,"email":"lelinhlinh431

bạn vào link này tham khảo thêm này, mọi người cũng họi nhiều lắm

https://thanglon77.com/hoidap/3944/74490/csma-cd-la-gi.html


\nhttps:\/\/thanglon77.com\/hoidap\/3944\/74490\/csma-cd-la-gi.html","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":706050,"user":{"id":1,"login_name":"choibay3107
gmail.com","name":"Ho\u00e0ng B\u1ea3o Ch\u00e2u","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"choibay3107


Xem thêm: Bột Năng Có Tác Dụng Gì ? Khác Biệt Gì Với Bột Củ Năng? Cùng Tìm Hiểu Nào!


CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) là cơ chế đa truy cập tránh xung đột thuộc tầng vật lý kiểm soát phương thức truy cập được sử dụng trong IEEE 802.11 (Wi Fi) mạng LAN không dây.

– CSMA/CA tránh xung đột (CSMA/CD phát hiện xung đột) và sử dụng ACK để xác nhận thay vì tùy ý sử dụng môi trường truyền khi có xung đột xảy ra. Việc sử dụng ACK rất đơn giản, khi một thiết bị không dây gởi gói tin, đầu nhận sẽ đáp lại bằng ACK nếu như gói tin đó được nhận đúng và đầy đủ. Nếu đầu gởi không nhận được ACK thì nó xem như là đã có xung đột xảy ra và truyền lại gói tin.

– CSMA/CA phát ra nhiều dữ liệu điều khiển trênWLAN, làm cho chi phí chiếm đến xấp xỉ 50% băng thông sẳn có của WLAN. Chi phí này cộng với các chi phí của các giao thức khác như RTS/CTS (được dùng để tránh xung đột) là nguyên nhân chính làm cho băng thông thực sự chỉ đạt xấp xỉ 5.0 – 5.5Mbpsđối với một mạng 802.11b (tốc độ lý thuyết là 11 Mbps). Mặc dù CSMA/CD cũng phát sinh chi phí, nhưng nó chỉ chiếm khoảng 30% băng thông của mạng. Khi một mạngEthernetbắt đầu nghẽn thì CSMA/CD chiếm băng thông lên đến 70%, trong khi mạng không dây lúc bị nghẽn vẫn còn 50-55% băng thông để truyền dữ liệu.

– Giao thức CSMA/CA tránh khả năng xung đột gữa các trạm dùng chung đường truyền (sóng vô tuyến) bằng cách sử dụng random back off time (khoảng thời gian bất kỳ phải đợi trước khi có thể giành quyền sử dụng đường truyền) nếu bộ cảm biến vật lý hay logic của máy trạm phát hiện đường truyền bận. Khoảng thời gian ngay sau khi đường truyền bận là khoảng thời gian dễ xảy ra xung đột nhất, đặc biệt là trong môi trường có nhiều người sử dụng. Tại thời điểm này, các máy trạm phải đợi cho đường truyền rảnh và sẽ cố truyền dữ liệu tại cùng một thời điểm. Một khi đường truyền rảnh, ran


CSMA\/CA (Carrier Sense Multiple Access\/Collision Avoidance) l\u00e0 c\u01a1 ch\u1ebf \u0111a truy c\u1eadp tr\u00e1nh xung \u0111\u1ed9t thu\u1ed9c t\u1ea7ng v\u1eadt l\u00fd ki\u1ec3m so\u00e1t ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c truy c\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng trong IEEE 802.11 (Wi Fi) m\u1ea1ng LAN kh\u00f4ng d\u00e2y.\n– CSMA\/CA tr\u00e1nh xung \u0111\u1ed9t (CSMA\/CD ph\u00e1t hi\u1ec7n xung \u0111\u1ed9t) v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng ACK \u0111\u1ec3 x\u00e1c nh\u1eadn thay v\u00ec t\u00f9y \u00fd s\u1eed d\u1ee5ng m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n khi c\u00f3 xung \u0111\u1ed9t x\u1ea3y ra. Vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng ACK r\u1ea5t \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, khi m\u1ed9t thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00f4ng d\u00e2y g\u1edfi g\u00f3i tin, \u0111\u1ea7u nh\u1eadn s\u1ebd \u0111\u00e1p l\u1ea1i b\u1eb1ng ACK n\u1ebfu nh\u01b0 g\u00f3i tin \u0111\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadn \u0111\u00fang v\u00e0 \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7. N\u1ebfu \u0111\u1ea7u g\u1edfi kh\u00f4ng nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c ACK th\u00ec n\u00f3 xem nh\u01b0 l\u00e0 \u0111\u00e3 c\u00f3 xung \u0111\u1ed9t x\u1ea3y ra v\u00e0 truy\u1ec1n l\u1ea1i g\u00f3i tin.\n– CSMA\/CA ph\u00e1t ra nhi\u1ec1u d\u1eef li\u1ec7u \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n tr\u00eanWLAN, l\u00e0m cho chi ph\u00ed chi\u1ebfm \u0111\u1ebfn x\u1ea5p x\u1ec9 50% b\u0103ng th\u00f4ng s\u1eb3n c\u00f3 c\u1ee7a WLAN. Chi ph\u00ed n\u00e0y c\u1ed9ng v\u1edbi c\u00e1c chi ph\u00ed c\u1ee7a c\u00e1c giao th\u1ee9c kh\u00e1c nh\u01b0 RTS\/CTS (\u0111\u01b0\u1ee3c d\u00f9ng \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh xung \u0111\u1ed9t) l\u00e0 nguy\u00ean nh\u00e2n ch\u00ednh l\u00e0m cho b\u0103ng th\u00f4ng th\u1ef1c s\u1ef1 ch\u1ec9 \u0111\u1ea1t x\u1ea5p x\u1ec9 5.0 – 5.5Mbps\u0111\u1ed1i v\u1edbi m\u1ed9t m\u1ea1ng 802.11b (t\u1ed1c \u0111\u1ed9 l\u00fd thuy\u1ebft l\u00e0 11 Mbps). M\u1eb7c d\u00f9 CSMA\/CD c\u0169ng ph\u00e1t sinh chi ph\u00ed, nh\u01b0ng n\u00f3 ch\u1ec9 chi\u1ebfm kho\u1ea3ng 30% b\u0103ng th\u00f4ng c\u1ee7a m\u1ea1ng. Khi m\u1ed9t m\u1ea1ngEthernetb\u1eaft \u0111\u1ea7u ngh\u1ebdn th\u00ec CSMA\/CD chi\u1ebfm b\u0103ng th\u00f4ng l\u00ean \u0111\u1ebfn 70%, trong khi m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y l\u00fac b\u1ecb ngh\u1ebdn v\u1eabn c\u00f2n 50-55% b\u0103ng th\u00f4ng \u0111\u1ec3 truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u.\n– Giao th\u1ee9c CSMA\/CA tr\u00e1nh kh\u1ea3 n\u0103ng xung \u0111\u1ed9t g\u1eefa c\u00e1c tr\u1ea1m d\u00f9ng chung \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n (s\u00f3ng v\u00f4 tuy\u1ebfn) b\u1eb1ng c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng random back off time (kho\u1ea3ng th\u1eddi gian b\u1ea5t k\u1ef3 ph\u1ea3i \u0111\u1ee3i tr\u01b0\u1edbc khi c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00e0nh quy\u1ec1n s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n) n\u1ebfu b\u1ed9 c\u1ea3m bi\u1ebfn v\u1eadt l\u00fd hay logic c\u1ee7a m\u00e1y tr\u1ea1m ph\u00e1t hi\u1ec7n \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n b\u1eadn. Kho\u1ea3ng th\u1eddi gian ngay sau khi \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n b\u1eadn l\u00e0 kho\u1ea3ng th\u1eddi gian d\u1ec5 x\u1ea3y ra xung \u0111\u1ed9t nh\u1ea5t, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 trong m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng. T\u1ea1i th\u1eddi \u0111i\u1ec3m n\u00e0y, c\u00e1c m\u00e1y tr\u1ea1m ph\u1ea3i \u0111\u1ee3i cho \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n r\u1ea3nh v\u00e0 s\u1ebd c\u1ed1 truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u t\u1ea1i c\u00f9ng m\u1ed9t th\u1eddi \u0111i\u1ec3m. M\u1ed9t khi \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n r\u1ea3nh, ran","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"2 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":706050,"user":{"id":1,"login_name":"minhbao3107
gmail.com","name":"Nguyen Bao Quan","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"minhbao3107

CÂU HỎI LIÊN QUAN


Giao thức X25 làm việc trên tầng nào của mô hình OSI ?
Hỏi về cách sử dụng IrDA(giao tiếp hồng ngoại)
Bác em ở quê ra chơi nói là định mắc điện thoại cố định (của bưu điện, VNPT - by default ) nhưng cái nhà bên cạnh nó không cho đi dây qua nhà nó Em tứ


Xem thêm: 666 Món Nấm Kim Châm Nấu Gì, Nấu Nấm Kim Châm Xào Đa Dạng Vạn Người Mê Tít

Nhà em dùng ADSL Mega VNN chung với đường dây điện thoại , cái modem của em có một cục chia gì đó em cắm chung modem với điện thoại trên tầng thì ko s